Nowości w serwisie

Statut

Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Rzadkimi Chorobami Genetycznymi i ich Rodzin „Wspólnie”

 

Rozdział I       Postanowienia Ogólne.

Rozdział II      Cele i zasady działania.

Rozdział III      Członkowie Stowarzyszenia.

Rozdział IV      Prawa i obowiązki członków.

Rozdział V       Władze Stowarzyszenia

                        A Walne Zebranie Członków

                        B Zarząd Stowarzyszenia

                        C Komisja Rewizyjna

                        D Sąd koleżeński

Rozdział VI      Składki członkowskie. Majątek i gospodarka Stowarzyszenia . 

Rozdział VII     Rozwiązanie stowarzyszenia

Rozdział VIII     Postanowienia końcowe.

 

Rozdział  I

Postanowienia  ogólne.

§ 1.

 1. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Rzadkimi Chorobami Genetycznymi i ich Rodzin „Wspólnie” jest dobrowolnym zrzeszeniem osób działających w interesie i na rzecz osób niepełnosprawnych.
 2. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, działającą na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.

§ 2.

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 1. 2.Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska
 1. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.
 2. Dla właściwej realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Na zasadach przewidzianych prawem Stowarzyszenie może należeć do organizacji krajowych i zagranicznych.

6.    Czas trwania stowarzyszenia nie jest ograniczony

§ 3.

Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym z punktu widzenia realizacji celów Stowarzyszenia. Stowarzyszenie ma prawo posługiwania się pieczęcią, której wzór określony jest w załączniku nr 1 do niniejszego statutu.

§ 4.

 1. Stowarzyszenie może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach z zastrzeżeniem, że dochód z prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczony będzie na realizację celów statutowych.
 2. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego. Status ten uzyskuje z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie jest działalnością odpłatną i nieodpłatną. Działalność ta wymaga rachunkowego wyodrębnienia w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
 3. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej swych członków, jednak dla prowadzenia działalności może zatrudniać pracowników.


Rozdział II

Cele i zasady działania Stowarzyszenia.

§ 5.

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Działalność na rzecz propagowania idei otwartego społeczeństwa w stosunku do osób niepełnosprawnych, dbałość o zapewnienie należnych im praw, wynikających z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i ustawodawstwa zwykłego.
 2. Udzielanie pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom we wszystkich sferach i na każdym etapie ich życia.
 3. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom niepełnosprawnym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, dbałość o zapewnienie należnych im praw wynikających z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i innych źródeł powszechnie obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej
 4. Pomoc w rozpoczęciu i kontynuacji szeroko rozumianej rehabilitacji, propagowanie i rozwijanie nowych form rehabilitacji leczniczej.
 5. ochrony i promocji zdrowia, jak również ułatwiania dostępu do wyspecjalizowanej opieki medycznej;
 6. podejmowanie działań zmierzających do tworzenia placówek rehabilitacyjnych, medycznych, terapeutycznych, edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych, domów dziennego pobytu oraz ośrodków stałego zamieszkania osób niepełnosprawnych ;
 7. działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współpraca z podmiotami udzielającymi świadczenia zdrowotne oraz ich organami założycielskimi
 8. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 9. działalność wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, a w szczególności aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, pomoc w uzyskaniu zawodu i znalezieniu pracy;
 10. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 11. prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów.
 12. nawiązywanie i propagowanie krajowej i międzynarodowej współpracy w ramach ustalonych celów statutowych, rozpowszechnianie wiedzy z zakresu światowych osiągnięć w dziedzinie szeroko rozumianego leczenia niepełnosprawności.
 13. Wsparcie procesu edukacji, kreowanie nowych rozwiązań w zakresie kształcenia na każdym etapie edukacji.
 14. Pomoc w zapewnieniu godnej i pogodnej jesieni życia.
 15. Udzielanie wsparcia i konsultacji w sprawach dotyczących prawnej sfery życia osób niepełnosprawnych ;
 16. Inspirowanie i uczestnictwo w badaniach naukowych sprzyjających postępowi w zakresie rehabilitacji psychoruchowej, leczeniu farmakologicznemu chorób oraz integracji społecznej.
 17. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów.
 18. Konsolidowanie osób niepełnosprawnych, ich rodzin, opiekunów i przyjaciół z regionu Dolnego Śląska, stworzenie reprezentatywnej grupy społecznej w stosunku do organów władzy i administracji państwowej i samorządowej.
 19. Nawiązywanie i propagowanie krajowej i międzynarodowej współpracy w ramach ustalonych celów statutowych, rozpowszechnianie wiedzy z zakresu światowych osiągnięć w dziedzinie szeroko rozumianego leczenia niepełnosprawności.
 20. Działalności charytatywnej na rzecz osób chorych na Dolnym Śląsku
 21. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
 22. promocja i organizacja wolontariatu;
 23. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe

§ 6.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Świadczenie pomocy osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom w tym pomocy materialnej.
 2. Redagowanie i wydawanie broszur informacyjnych i innych wydawnictw .
 3. Kształcenie i upowszechnianie wykształcenia i kultury w społeczeństwie ,Organizowanie szkoleń kursów i konferencji, redagowanie i wydawanie broszur informacyjnych i innych wydawnictw związanych z problematyką osób niepełnosprawnych.
 4. Delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych władz państwowych i samorządowych.
 5. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych.
 6. Zakładanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjnych, przedszkoli, szkół, domów opieki nad osobami niepełnosprawnymi.
 7. Tworzenie jednostek zatrudniających osoby niepełnosprawne.
 8. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych.
 9. Gromadzenie środków materialnych i niematerialnych na finansowanie realizacji celów statutowych.
 10. Promowanie rozwoju wiedzy.
 11. Przekazywanie darowizn dla ośrodków naukowych, programów badawczych i funduszy stypendialnych;
 12. Przekazywanie środków przeznaczonych dla osób i instytucji zajmujących się wspieraniem osób będących w niedostatku i potrzebujących pomocy;
 13. Przekazywanie środków przeznaczonych na zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwiania im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, doprowadzania do życiowego usamodzielniania osób i rodzin na poziomie standardów europejskich, a w szczególności świadczenie pomocy osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom w tym pomocy materialnej, jak również zakup sprzętu rehabilitacyjnego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych;
 14. przekazywanie środków przeznaczonych na zatrudnienie i rehabilitację osób niepełnosprawnych;
 15. gromadzenie środków materialnych i niematerialnych na finansowanie realizacji celów statutowych.


Rozdział  III

Członkowie Stowarzyszenia.

 § 7.

     Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

A/ członków zwyczajnych,

B/ członków wspierających,

C/ członków honorowych.

 

§ 8.

 1. 1.Członkiem zwyczajnym może zostać każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, wyrażający chęć przynależności i działania w ramach Stowarzyszenia, zgodnie z jego celami i zasadami statutowymi.
 2. 2.Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia w oparciu o złożoną pisemną deklarację.

§ 9. 

 1. 1.Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna lub prawna która zadeklaruje wsparcie materialne, organizacyjne lub finansowe Stowarzyszenia.
 2. 2.Członków wspierających przyjmuje Zarząd w oparciu o złożoną pisemną deklarację.
 3. 3.Członek wspierający ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego. 

§ 10. 

 1. 1.Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna lub prawna w sposób szczególny zasłużona dla Stowarzyszenia.
 2. 2.Decyzję o nadaniu honorowego członkostwa podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
 3. 3.Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego. 

§ 11. 

  Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:

  A/ wystąpienia członka,

  B/ wykluczenia członka,

  C/  śmierci członka,

  D/ likwidacji osoby prawnej. 

§ 12. 

Członek Stowarzyszenia może z niego wystąpić w każdym czasie przez złożenie Zarządowi oświadczenia o wystąpieniu ze stowarzyszenia w formie pisemnej 

§ 13. 

 1. Członek Stowarzyszenia może zostać z niego wykluczony wskutek świadomej i uporczywej działalności niezgodnej z postanowieniami Statutu lub w wyniku działań na szkodę Stowarzyszenia lub jego członków.
 2. Wykluczenie członka następuje także w przypadku utraty zdolności do czynności prawnych .
 3. Decyzję o wykluczeniu członka podejmuje Zarząd. 

§ 14. 

 1. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu członka Stowarzyszenia , przysługuje zainteresowanemu prawo do odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Odwołanie dokonane pisemnie w ciągu 30 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu, powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia.


Rozdział IV

Prawa i obowiązki członków 

§ 15 

 1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
  1. a)swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
  2. b)dbać o jego dobre imię
  3. c)popierać i realizować cele Stowarzyszenia,
  4. d)przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień statutu i uchwał organów Stowarzyszenia, 
 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:
  1. a)przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
  2. b)wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia;
  3. c)korzystać z lokalu Stowarzyszenia,
  4. d)korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
  5. e)korzystać nieodpłatnie z urządzeń, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków, jak również z innych form pomocy Stowarzyszenia,
  6. f)korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.
  7. g)do odwoływania się w postępowaniu wewnętrznym od uchwał wynikających ze stosunku członkostwa w sposób i terminach określonych w statucie.


Rozdział V

Władze Stowarzyszenia.

§ 16. 

 1. Organami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
 2. Komisja Rewizyjna.
 3. Sąd Koleżeński
 1. Wybory do władz Stowarzyszenia o którym mowa w ust 1 pkt. b-d dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka władz następuje także w głosowaniu tajnym.
 2. Do władz Stowarzyszenia wchodzą kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę oddanych głosów. W przypadku niemożności wyłonienia zwycięzcy z powodu równej liczby zdobytych głosów, dodatkowe głosowanie przeprowadza się jedynie wśród tych kandydatów, którzy zdobyli równą liczbę głosów.
 3. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów w wyborach do władz Stowarzyszenia oraz podejmowaniu uchwał przez władze Stowarzyszenia, uwzględnia się tylko głosy oddane za wyborem (uchwałą) i przeciw wyborowi (uchwale). 

§ 17. 

 1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, za wyjątkiem Walnego Zgromadzenia, które podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów wszystkich członków Stowarzyszenia w nim uczestniczących.
 2. Wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej są tajne. 

§ 18

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata. 

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 19 

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższym organem Stowarzyszenia. Walne zebranie członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo do osobistego wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu.
 3. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie wspierający a także zaproszeni goście i eksperci.
 4. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub częściej na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej 1/4 członków Komisji Rewizyjnej,
 5. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków na piśmie w czasie nie krótszym niż 14 dni przed terminem zebrania.
 6. Członkowie mogą brać udział w Walnym Zebraniu wyłącznie osobiście mając jeden głos.
 7. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia :

        A/ z własnej inicjatywy,

        B/ na wniosek Komisji Rewizyjnej,

        C/ na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia; nie później niż 6 tygodni od daty otrzymania wniosku.

 1. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków Stowarzyszenia winno być złożone na piśmie z podaniem celu i uzasadnieniem jego zwołania oraz proponowanym porządkiem obrad. 

§ 20. 

 1. Obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia otwiera Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu.
 2. Otwierający Zebranie zarządza wybór Prezydium Zebrania w składzie: przewodniczący, sekretarz i dwóch członków.
 3. W skład Prezydium Zebrania nie mogą wchodzić członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

§ 21. 

 1. W przypadku braku quorum na Walnym Zebraniu, odbywa się ono w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
 2. Jeżeli drugi termin wyznaczono w tym samym dniu co pierwszy termin, czas pomiędzy pierwszym a drugim terminem nie może być krótszy niż 30 minut.
 3. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują członkowie Prezydium Zebrania. 

§ 22. 

  Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:

 

 1. Uchwalanie kierunków działalności Stowarzyszenia.
 2. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
 3. Uchwalanie zmian Statutu większością 2/3 liczby uczestniczących w Zebraniu.
 4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Stowarzyszenia.
 5. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 6. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz uzupełnienie składów organów.
 7. Podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa honorowego.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji międzynarodowych i związków o podobnym profilu działania.
 9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu dotyczących wykluczenia z grona członków.
 10. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i zbycia jego majątku.
 11. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
 12. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
 13. Podejmowanie innych uchwał w sprawach dotyczących działalności statutowej.
 14. podejmowanie uchwał w sprawie zmiany siedziby Stowarzyszenia
 15. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu zaopiniowanych przez Komisje Rewizyjną;
 16. uchylanie sprzecznych z prawem lub statutem uchwał Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
 17. zajmowanie stanowiska w istotnych sprawach Stowarzyszenia 

§ 23

 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad ustalonym w sposób określony w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów wszystkich członków Stowarzyszenia w nim uczestniczących, o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
 3. Zmiana statutu, zmiana siedziby Stowarzyszenia, rozwiązanie Stowarzyszenia oraz odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wymaga większości co najmniej 2/3 głosów obecnych, przy obecności połowy liczby członków stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności połowy liczby członków nie obwiązuje.
 4. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym. Zarządzenie głosowania tajnego w innych sprawach wymaga wniosku co najmniej 10 uczestników Walnego Zgromadzenia


Zarząd Stowarzyszenia

§ 24. 

 1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków ,w tym Prezesa ,Wiceprezesa i Sekretarza oraz 1 do 2 członków.
 2. Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza członkowie Zarządu wybierają spośród siebie na pierwszym posiedzeniu Zarządu po Walnym Zebraniu na którym zostali wybrani na członków Zarządu.
 3. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
 4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
 5. Utrata mandatu członka Zarządu przed upływem kadencji następuje w przypadku:
  1. a.odwołania na mocy uchwały Walnego Zebrania,
  2. b.zrzeczenia się mandatu członka Zarządu,
  3. c.ustania członkostwa Stowarzyszenia.
  4. 6.Na miejsce członka który utracił mandat wchodzi osoba która uzyskała największą ilość głosów w czasie ostatnich wyborów. 

§ 25. 

   Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia.
 2. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.
 3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
 4. Zwoływanie Walnego Zebrania i składanie sprawozdania z działalności za minioną kadencję.
 5. Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i zarządzanie majątkiem.
 6. Występowanie z wnioskiem o nadanie honorowego członkostwa.
 7. Sporządzanie i przekazywanie do zatwierdzenia Komisji Rewizyjnej rocznych sprawozdań ze swojej działalności i działalności finansowej Stowarzyszenia.
 8. Uchwalanie regulaminu pracy Zarządu.
 9. Podejmowanie uchwał w sprawach Stowarzyszenia nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.
 10. podejmowanie czynności prawnych związanych z obrotem finansowym oraz zaciąganie w imieniu Stowarzyszenia zobowiązań finansowych;
 11. ubieganie się o środki finansowe oraz przyjmowanie zapisów, darowizn i spadków w imieniu Stowarzyszenia;
 12. wykonywanie uchwał i programów Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia;
 13. nawiązywanie i rozwiązywanie z pracownikami stosunku pracy, ustalanie ich wynagrodzeń oraz uchwalanie regulaminu pracy;
 14. opracowywanie projektów: planu działania Stowarzyszenia 

§ 26 

W razie odwołania członka Zarządu, bądź jego ustąpienia przed upływem kadencji, Walne Zgromadzenie uzupełnia skład Zarządu Stowarzyszenia w drodze kooptacji (§ 24 ust. 6). W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę członków Zarządu Stowarzyszenia. 

§ 27 

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Stowarzyszenia na zasadach określonych w Regulaminie Funkcjonowania Zarządu.
 2. Każdy członek Zarządu dysponuje jednym głosem; w razie równowagi głosów rozstrzyga głos Prezesa.
 3. Bieżącą działalnością Zarządu kieruje Prezes Stowarzyszenia.
 4. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków.


Komisja Rewizyjna 

§ 28 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolno-nadzorczym Stowarzyszenia.
 2. Komisja składa się z 3-5 członków wybranych w czasie Walnego Zebrania .
 3. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący wybrany spośród członków Komisji w głosowaniu jawnym.
 4. Członkowie Komisji nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 5. Członkowie Komisji wybierają ze swojego grona przewodniczącego. 

§ 29 

 1. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
 2. Utrata mandatu członka Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji następuje w przypadku:

   A/ odwołania na mocy uchwały Walnego Zebrania,

   B/ zrzeczenia się mandatu członka Komisji Rewizyjnej,

   C/ ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.

    3. Na miejsce członka, który utracił mandat w czasie trwania kadencji wchodzi osoba, która w czasie ostatnich wyborów uzyskała największą liczbę głosów. 

§ 30 

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
 2. Posiedzenie Komisji należy zwołać także na wniosek Zarządu w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku. 

§ 31 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola i ocena działalności statutowej, organizacyjnej i finansowej Stowarzyszenia;
 2. Wydawanie opinii i zaleceń w razie stwierdzenia uchybień;
 3. Wnioskowanie na Walnym Zebraniu o udzielenie absolutorium dla Zarządu.
 4. Dokonywanie okresowych ocen wykonywania przez Stowarzyszenie jego zadań statutowych.
 5. Opiniowanie skarg na działalność Zarządu.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym, lecz bez prawa do głosowania.


Sąd Koleżeński

§ 32 

 1. Sąd Koleżeński składa się z od 3 do 5 członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.
 2. Do kompetencji Sądu należy rozstrzyganie spraw dyscyplinarnych, nieetycznego i niehonorowego zachowania członków Stowarzyszenia, a także rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Stowarzyszenia dotyczącego spraw Stowarzyszenia i jego członków poza wnioskami i skargami wniesionymi na władze Stowarzyszenia.
 3. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc.
 4. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.
 5. Sąd Koleżeński może wnioskować orzeczenie kary, nagany i upomnienia oraz wykluczenia członka Stowarzyszenia.
 6. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
 7. Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie.


Rozdział VI 

Składki członkowskie. Majątek i gospodarka Stowarzyszenia. 

§ 33.

1. Wysokość składek członkowskich ustala Walne Zebranie członków Stowarzyszenia.

2. Sposób wniesienia składki członkowskiej, decyzje o rozłożeniu składki na raty podejmuje Zarząd.

3.  Walne Zebranie członków Stowarzyszenia może również znieść wymóg składek członkowskich. 

 

§ 34. 

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze i prawa majątkowe.
 2. Dochodami Stowarzyszenia są:
  1.  dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
  2.  dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
  3.  subwencje,
  4.  darowizny, spadki, zapisy,
  5.  wpływy z lokat bankowych i odsetek bankowych,
  6.  środki z pomocy publicznej,
  7.  wpływy z własnej działalności gospodarczej,
  8.  dotacje, granty
  9. Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia. Środki te powiększają majątek Stowarzyszenia.
  10. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
  11. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo bądź dwóch członków Zarządu działających łącznie.
  12. Wszystkie dokumenty związane z obrotem finansowym podpisuje Prezes Stowarzyszenia oraz druga osoba upoważniona przez zarząd Stowarzyszenia

§ 35

Niedopuszczalne jest:

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszeniastosunku do  jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli , zwane dalej „osobami bliskimi”
 2. przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, a w szczególności jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, żewykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu organizacji,
 4. na szczególnych zasadach zakupów towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.


Rozdział VII

Rozwiązanie Stowarzyszenia 

§ 36 

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej przez większość 2/3 głosów obecnych, przy obecności połowy liczby członków stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności połowy liczby członków nie obwiązuje lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
 2. Wniosek o podjęcie uchwały o zmianie siedziby lub rozwiązaniu Stowarzyszenia może zgłosić w drodze pisemnej co najmniej 1/10 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania na Walnym Zgromadzeniu. 

§ 37 

 1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenieokreśla sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie   przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach.


Rozdział VIII

Postanowienia końcowe. 

 § 38 

Statut i jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia o zarejestrowaniu i wpisaniu Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zarejestrowaniu zmian.

  

Niniejszy Statut został uchwalony na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu

29.09.2011r.


O stowarzyszeniuDla rodziców Porady specjalistów