Nowości w serwisie

polski zwizek niewidomych - logo

Polski Związek Niewidomych
zaprasza osoby bezrobotne  i nieaktywne zawodowo z orzeczeniem niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym (między 16 a 65 rokiem życia) i z uszkodzeniem wzroku spowodowanym schorzeniem genetycznym oraz czlonków ich najbliższego otoczenia do udziału w projekcie

Wsparcie osób z wybranimi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie

Jesli chcesz:

  • skorzystać z porad specjalistów w dziedzinie: medycyny, w tym chorób genetycznych; tyflopedagogiki; doradztwa zawodowego; prawa czy psychologii,
  • dowiedzieć się jak założyć własną działalność gospodarczą i efektywnie poszukiwać pracy,
  • podjąć naukę lub odbyć staż rehabilitacyjny u pracodawcy/na stanowisku pracy w pobliżu miejsca zamieszkania

Zgłoś sie do Polskiego Związku Niewidomych, rekrutacja trwa!

Zgłoszenia zawierające imię, nazwisko, wiek, nazwę schorzenia, adres i telefon prosimy przesyłać pod adres:
rehabilitacja@pzn.org.pl

Szczegóły:

www.pzn.org.pl/onzug
lub pod numerem telefonu 22 6355284

Znajdziesz nasz także na facebook


O PROJEKCIE:

O chorobach genetycznych w Polsce mówi się niewiele. Nie zostały ujęte w obowiązującym Narodowym Programie Zdrowia, nie ma ich też w „Strategii rozwoju nauki w Polsce do 2015 roku”. Tymczasem w naszym kraju żyje kilkanaście tysięcy osób z Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie (ZUG), a tylko nieliczni z nich mają szansę na znalezienie zatrudnienia.

Chcemy zmienić tę sytuację i dać osobom z ZUG (ON z ZUG) szansę na zmianę dotychczasowego życia. Dlatego właśnie dla nich 1 grudnia 2012 r. rozpoczęliśmy projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Naszymi działaniami chcemy objąć zarówno osoby z Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie, niewidome i słabowidzące, ale także ich najbliższe otoczenie, oferując różne rodzaje wsparcia. Projekt ma charakter ogólnopolski.

Korzyści z udziału w projekcie to:

Dla wszystkich osób niepełnosprawnych z wybranymi zespołami uwarunkowanymi genetycznie:

  • wykonanie diagnozy poziomu kompetencji społeczno-zawodowych,
  • grupowe wsparcie psychologiczne i prawne,
  • wsparcie tyflologiczne,
  • zaopatrzenie w drobny sprzęt likwidujący bariery funkcjonalne,
  • Indywidualne doradztwo zawodowe oraz opracowanie dla każdego uczestnika Indywidualnego Planu Działania, którego wytyczne mogą umożliwić niżej wymienione rodzaje wsparcia:

– konsultacje indywidualne w zakresie schorzeń genetycznych,

– udział w warsztatach aktywizacji zawodowej,

– wsparcie wyrównujące kompetencje społeczne (zajęcia z orientacji przestrzennej i samodzielnego bezpiecznego poruszania się, czynności życia codziennego, usprawniania widzenia, metod komunikacji, w tym technik komputerowych i konsultacje medyczne),

– udział w warsztatach z przedsiębiorczości (nauka własnej działalności gospodarczej),

– skorzystanie z indywidualnego wsparcia psychologicznego i prawnego,

– praktyczną naukę zawodu,

– podjęcie nauki,

– odbycie staży rehabilitacyjnych (staże zawodowe u pracodawcy),

– podjęcie pracy zawodowej.

Ponadto ON z ZUG ze względu na aktywności, w których będzie uczestniczył może nabyć wiedzę jak stworzyć profesjonalne portfolio, odnaleźć się na rynku pracy czy jak założyć własną firmę.

Wszyscy opiekunowie osób niepełnosprawnych z ZUG będą mogli skorzystać z indywidualnego wsparcia tyflologicznego oraz grupowego wsparcia psychologicznego i prawnego. Ponadto istnieje możliwość uczestnictwa w warsztatach psychologiczno-tyflologicznych (jak współpracować i pomagać ON z ZUG), społeczno-tyflologicznych (nakierowanych na rozwój osobisty osób z otoczenia) oraz indywidualnym wsparciu psychologicznym.

Projekt Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie: 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie: 1.3.6. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – projekty systemowe.

Czas trwania Projektu 1.12.2012 r. – 30.11.2014 r.

Lider Projektu – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Partnerzy Projektu – Polski Związek Niewidomych, Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie „Ars Vivendi”.

Celem głównym Projektu jest aktywizacja społeczno–zawodowa 400 ON z ZUG (220 kobiet, 180 mężczyzn) z terenu całego kraju w okresie 01.12.2012 r. do 30.11.2014 r., poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia doradczo-szkoleniowego oraz wprowadzenie na rynek pracy 50 ON z ZUG objętych wsparciem w Projekcie, wzrost wiedzy ich najbliższego otoczenia poprzez wsparcie psychologiczno-prawne i rozpowszechnienie wiedzy na temat zatrudniania ON wśród pracodawców, poprzez ich udział w spotkaniach informacyjnych.

O stowarzyszeniuDla rodziców Porady specjalistów