Nowości w serwisie

Oto nasi specjaliści

Profesor dr hab. Maria Małgorzata Sąsiadek,

sasiadek maleSpecjalista z zakresu: genetyki klinicznej, chorób wewnętrznych, laboratoryjnej genetyki medycznej oraz genetycznej diagnostyki laboratoryjnej.

Kariera zawodowa profesor Marii Sąsiadek jest związana z Akademią Medyczną we Wrocławiu. Tutaj studiowała medycynę, a po ukończeniu studiów podjęła pracę zawodową. Obecnie pełni funkcję Kierownika Katedry i Zakładu Genetyki Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Profesor Maria M. Sąsiadek zorganizowała we Wrocławiu i na terenie Dolnego Śląska  system opieki genetycznej (poradnictwo i badania genetyczne).  Pod jej opieką tytuł naukowy doktora nauk medycznych z zakresu genetyki klinicznej do roku 2009 otrzymało 8 osób, a trzech lekarzy uzyskało tytuł specjalisty z zakresu genetyki klinicznej.

Tematyka jej pracy badawczej koncentruje się na zagadnieniach z zakresu mutagenezy, z zakresu genetycznych podstaw procesu transformacji nowotworowej oraz genetyki klinicznej. Wyniki badań były publikowane w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, a prace kazuistyczne i poglądowe głównie w czasopismach o zasięgu krajowym. Jest autorką kilku rozdziałów w podręcznikach.

Prof. Maria M. Sąsiadek odbyła liczne staże naukowe w zagranicznych Uniwersytetach. Prowadziła wykłady z zakresu genetyki klinicznej na Uniwersytecie w Tybindze, jako zaproszony profesor. Prof. M.M. Sąsiadek była wykładowcą na licznych krajowych i międzynarodowych kongresach.

Przez 6 lat była ekspertem do spraw genetyki  w programie Unii Europejskiej.

Brała aktywny udział w procesie wprowadzania polskich uczelni do europejskiego systemu szkół wyższych. Pełniła funkcję koordynatora uczelnianego Programów TEMPUS i ERASMUS w Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz była promotorem krajowym programu ERASMUS/SOKRATES.

Cykle artykułów podstawę do przyznania 3 krotnie nagrody Ministra Zdrowia, a raz nagrodę za osiągnięcia naukowe przyznawaną przez zagraniczne konsorcjum wydawnicze.

Prof. M. Sąsiadek w ramach działalności społecznej założyła przed 10-ciu laty Koło Pomocy Dzieciom z Zespołem Downa. 


dr n.med.Robert Śmigiel

smigiel maleSpecjalista z zakresu: pediatrii i genetyki klinicznej, w trakcie specjalizacji z neonatologii.

Kariera zawodowa: dr Robert Śmigiel jest związany z Akademią Medyczną we Wrocławiu od początku swojej pracy zawodowej. Staż i pierwsze lata pracy spędził w Klinice Chirurgii Dziecięcej prowadzonej przez Prof. Jerzego Czernika. Specjalizację z pediatrii uzyskał w Klinice Pediatrii i Gastroenterologii Dziecięcej pod kierunkiem Prof. Franciszka Iwańczaka. Kolejno pracował w Katedrze Patofizjologii, gdzie obronił doktorat z genetyki. Obecnie jest adiunktem w Katedrze i Zakładzie Genetyki Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Tematyka pracy badawczej dr Roberta Śmigla skupia się nad zagadnieniami wad rozwojowych u dzieci, szczególnie wad przewodu pokarmowego. Dr Robert Śmigiel jest autorem i współautorem szeregu publikacji oryginalnych, prac kazuistycznych i poglądowych w czasopismach o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym. Jest również autorem kilku rozdziałów w podręcznikach naukowo-dydaktycznych oraz materiałów dydaktycznych w poradnikach dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

Dr Robert Śmigiel odbył staże naukowe za granicą: Uniwersytet w Amsterdamie (Holandia), Uniwersytet w Kairze (Egipt), Uniwersytet w Tybindze (Niemcy).

Dr Robert Śmigiel pracuje społecznie w wielu stowarzyszeniach i fundacjach na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, takich jak Fundacja L’Arche (Arka), Stowarzyszenie Razem, Fundacja Potrafię Pomóc, Stowarzyszenie SLOmisie, Stowarzyszenie Bardziej Kochani, Stowarzyszanie Gen.

Dr Robert Śmigiel jest ojcem czwórki dzieci: dwóch córek i dwóch synów. Jego hobby to nurkowanie rekreacyjne.


dr n.med. Agnieszka Stembalska

Agnieszka

Specjalista z zakresu genetyki klinicznej oraz laboratoryjnej genetyki medycznej

Studia, jak i praca zawodowa dr Agnieszki Stembalskiej związane są nieprzerwanie z Akademią Medyczną we Wrocławiu. Obecnie dr Stembalska pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze i Zakładzie Genetyki Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Od początku swojej pracy zawodowej obok działalności naukowej i dydaktycznej na Uczelni, dr Agnieszka Stembalska zajmuje się poradnictwem genetycznym (ponad 14-letni staż pracy), zarówno w zakresie poradnictwa dla dzieci z zespołami cech dysmorficznych/wad wrodzonych, poradnictwa dla dzieci i dorosłych z chorobami genetycznymi, poradnictwa prenatalnego, poradnictwa dla małżeństw z niepowodzeniami rozrodu, jak poradnictwa w zakresie genetyki onkologicznej (konsultacje genetyczne w rodzinach z dziedzicznymi predyspozycjami do nowotworów).


Główne tematy jej pracy naukowo-badawczej dotyczą genetyki klinicznej, genetycznych podstaw procesu transformacji nowotworowej. Wyniki badań oryginalnych, jak i prace kazuistyczne były publikowane w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, 
Dr Agnieszka Stembalska odbyła kilkanaście kursów i staży naukowych zarówno w ośrodkach polskich, jak i zagranicznych.


Pani Doktor Agnieszka Stembalska jest Członkiem Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, Polskiego Towarzystwa Genetycznego (sekretarz Oddziału Wrocławskiego), Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.


dr n.med. Ryszard Ślęzak

SlezakSpecjalista z zakresu: genetyki klinicznej, chorób wewnętrznych, laboratoryjnej genetyki medycznej.

Kariera zawodowa dr Ryszarda Ślęzaka jest związana z Akademią Medyczną we Wrocławiu. Tutaj studiował medycynę, a po ukończeniu studiów podjął pracę zawodową. Obecnie pełni funkcję Adiunkta Katedry i Zakładu Genetyki Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Tematyka jego pracy badawczej koncentruje się na zagadnieniach z zakresu genetycznych podstaw procesu determinacji i różnicowania płci, zaburzeń metabolicznych, dysmorfologii oraz genetyki klinicznej. Wyniki badań były publikowane w czasopismach o zasięgu międzynarodowym i krajowym.

Jest autorem kilku rozdziałów w podręcznikach.

Dr Ryszard Ślęzak odbył staże naukowe w na Uniwersytecie w Ulm oraz w Bochum.O stowarzyszeniuDla rodziców Porady specjalistów